A A A

Misiunea Agenţiei

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (Agenție) este o instituție publică la autogestiune, constituită pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului creată prin Hotărârea Guvernului nr. 521 din 5 iulie 2017.

Agenţia are misiunea de a gestiona resursele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural şi resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare şi de a realiza măsurile de intervenţie pentru agricultură, în condiţiile legii, implementează politicile statului privind dezvoltarea agriculturii şi mediului rural prin intermediul subvenţionării şi altor forme de susţinere financiară a producătorilor agricoli.

Agenţia are următoarele atribuţii:

1) asigură gestionarea legală şi corectă a Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, precum şi a altor fonduri destinate susţinerii producătorilor agricoli şi dezvoltării mediului rural;

2) examinează cererile de acordare a subvenţiilor, însoţite de documentele necesare, depuse de către solicitanţi, precum şi eligibilitatea acestora pentru a beneficia de sprijin financiar din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor aprobate, în limitele competenţelor;

3) autorizează, execută şi verifică subvenţiile/plăţile directe alocate din resursele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, precum şi din alte surse de susţinere financiară a producătorilor agricoli;

4) efectuează verificări pe teren ale obiectelor investiţiilor pentru a stabili eligibilitatea acestora;

5) monitorizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a subvenţiilor şi altor forme de susţinere financiară de către beneficiari după efectuarea plăţilor;

6) publică lunar pe pagina web oficială a Agenţiei informaţia completă de interes public privind gestionarea mijloacelor alocate din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

7) ţine evidenţa contabilă a tuturor plăţilor efectuate în favoarea beneficiarilor, prin intermediul unui sistem informatizat, şi, în caz de necesitate, elaborează rapoarte periodice ale cheltuielilor;

8) organizează activităţi de informare a producătorilor agricoli despre procedurile de subvenţionare, inclusiv prin acordarea consultărilor;

9) promovează proiectele finanţate din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

10) elaborează manuale de proceduri pentru fiecare măsură de sprijin;

11) asigură administrarea Sistemului informaţional integrat agricol şi altor sisteme informaţionale şi baze de date necesare activităţii Agenţiei;

12) gestionează Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, conform procedurii stabilite de Guvern;

13) participă la adaptarea cadrului juridic normativ în domeniul subvenţionării agricole la practicile Uniunii Europene;

14) conlucrează cu instituţiile similare din cadrul altor state, negociază cu acestea acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate.

 

Agenţia are următoarele drepturi:

1) să întreprindă, în modul stabilit de lege, acţiuni în vederea realizării misiunii, funcţiilor şi atribuţiilor sale de activitate;

2) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii sale;

3) să solicite autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor delegarea reprezentanţilor lor în grupuri de lucru/comisii create în scopul examinării şi soluţionării problemelor ce ţin de competenţa sa funcţională;

4) să creeze comisii, consilii consultative sau grupuri de lucru permanente sau ad-hoc pentru examinarea şi soluţionarea unor probleme ce ţin de competenţa sa;

5) să negocieze şi să încheie, în limitele competenţei şi în conformitate cu legislaţia, acorduri şi protocoale de colaborare internaţională în domeniile sale de activitate;

6) să controleze activitatea oficiilor sale teritoriale şi să adopte măsurile ce se impun pentru lichidarea neajunsurilor depistate;

7) să prezinte Fondatorului propuneri de perfecţionare a legislaţiei privind subiectele ce ţin de competenţa sa;

8) să participe la elaborarea actelor normative din domeniul său de competenţă;

9) să participe la lucrările organismelor internaţionale din domeniul său de activitate;

10) să încheie contracte, conform competenţei, cu persoane juridice şi fizice atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ei;

11) să antreneze experţi şi alţi specialişti din ţară şi din străinătate în vederea realizării sarcinilor şi funcţiilor ce decurg din legislaţie şi din prezentul Regulament;

12) în limitele competenţei, să elaboreze, să emită şi să implementeze decizii, regulamente, instrucţiuni, proceduri, metodologii privind aplicarea sistemului de intervenţii în agricultură;

13) să solicite beneficiarilor sau solicitanţilor de subvenţii accesul liber la obiectele investiţiilor şi documentaţia necesară, pentru a stabili eligibilitatea acestora;

14) să înainteze cereri în instanţe de judecată competente, precum şi către alte organe de drept.