A A A

Măsura 9. Stimularea consolidării terenurilor agricole

Măsura 9. Stimularea consolidării terenurilor agricole

Terenuri

86. Obiectivul general constă în reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi majorarea suprafeţelor exploataţiilor agricole.

87. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) dezvoltarea durabilă a sectorului agricol;

2) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;

3) reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei rurale;

4) dezvoltarea infrastructurii rurale;

5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.

88. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), de taxa de stat la autentificarea contractelor respective şi de înregistrare a contractelor date la oficiile cadastrale teritoriale, inclusiv a lucrărilor cadastrale, în cazul comasărilor în vederea formării unui singur bun imobil.

89. Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie 2012, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în vederea formării unui singur bun imobil.

90. Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:

1) taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare, schimb, donaţie a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate, la oficiile cadastrale teritoriale, dar nu mai mult de 400 lei pentru o tranzacţie cu o parcelă de teren agricol;

2) costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 500 lei per parcelă, pentru un număr de cel mult 10 parcele şi nu mai mult de 300 lei pentru un număr mai mare  de 10 parcele comasate.

Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei măsuri constituie 100 mii lei.

91. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru consolidarea terenului agricol:

1) copia de pe contractul de înstrăinare a terenului cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial;

2) copia de pe ordinul de plată pentru autentificarea notarială a contractului;

3) copia de pe ordinul de plată pentru taxa de stat;

4) copia de pe ordinul de plată pentru înregistrarea contractului la oficiul cadastral teritorial, precum şi pentru costul lucrărilor cadastrale privind comasarea terenurilor agricole;

5) copia de pe proiectul de comasare (decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format), cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial.

92. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costurilor la consolidarea terenurilor agricole nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani, din data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, parcelele de teren, pentru care iau fost compensate o parte din cheltuielile tranzacţionale. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.