A A A

Măsura 3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole

Măsura 3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole

25. Obiectivul general al măsurii este sporirea productivităţii şi competitivităţii, precum şi protejarea împotriva riscurilor de producţie a sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop, jaleş şi oregano) prin stimularea ritmurilor de defrişare a plantaţiilor cu termen de exploatare depăşit, implementarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale, precum şi facilitarea accesului producătorilor la sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.

26. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;

2) reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor rezultate din defrişarea plantaţiilor multianuale;

3) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;

4) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;

5) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;

6) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;

7) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

27. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîşiilor de protecţie), de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţiilor de culturi aromatice, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu toamna anului 2013, conform actului de înfiinţare a plantaţiei, şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 1 noiembrie 2013, cereri de obţinere a subvenţiei, pentru casarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, efectuate începînd cu 1 ianuarie 2013, casate în baza actelor legislative şi normative în vigoare, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013.

28. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha.

29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:

1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:

a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:

- de la 700 pînă la 1200 bucăţi – 10 mii lei per hectar;

- de la 1250 pînă la 1800 bucăţi – 15 mii lei per hectar;

- de la 1850 pînă la 2400 bucăţi – 30 mii lei per hectar;

- de la 2450 pînă la 3000 bucăţi – 50 mii lei per hectar;

- 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi cronaţi, inclusiv de tip „knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (M-9), conform schemelor de plantare aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar.

Suprafaţa maximă pentru livezile de măr, eligibilă pentru subvenţionare nu va depăşi 30 ha, înfiinţată de unul şi acelaşi producător agricol;

b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, corn, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:

- de la 400 pînă la 1000 bucăţi – 15 mii lei per hectar;

- 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei per hectar;

c) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere:

- livezi de nuc altoit, migdal şi alun – 17 mii de lei per hectar;

- plantaţii-mamă  ramuri altoi de nuc – 50 mii lei per hectar;

d) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, cătină albă, aronia, mure şi căpşun – 50 mii de lei per hectar.

2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:

a) soiuri de struguri pentru masă – 25 mii lei per hectar;

b) soiuri de struguri pentru vin – 25 mii lei per hectar, cu condiţia apartenenţei producătorului agricol la una din asociaţiile producătorilor de vinuri cu indicaţii geografice protejate şi denumire de origine protejată, sau, după caz, să deţină contracte de achiziţionare a strugurilor, încheiate cu întreprinderile vinicole din regiunea geografică respectivă;

c) plantaţii-mamă altoi şi portaltoi, categoria biologică “bază” – 50 mii lei per hectar;

3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:

a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;

b) levănţică, isop, jaleş şi origano – 3,0 mii lei per hectar;

4) pentru sistem antiîngheţ date în exploatare – 50 mii lei per hectar;

5) pentru instalaţii antigrindină date în exploatare – 80 mii lei per hectar;

6) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale pomicole, nucifere şi viticole – 5 mii lei per hectar, dar în limita a cel mult 100 de hectare per beneficiar.

30. Se permite subvenţionarea sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină achiziţionate începînd cu anul 2012, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013.

31. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:

1) compacte, care sînt înfiinţate de către un grup de producători, destinate obţinerii unei producţii omogene de struguri pentru procesare şi export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 ha pe terenuri plane şi 12,0 ha pe pante – 10,0 mii lei per hectar;

2) cu soiuri de viţă de vie solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare – 2,5 mii lei per hectar;

3) cu material săditor de categorie biologică „certificat” – 2,5 mii lei per hectar;

4) destinate obţinerii producţiei de struguri ecologici – 5 mii lei per hectar.

32. La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun, sprijinul financiar se majorează pentru plantaţiile înfiinţate:

1) cu material săditor de categoria biologică înaltă „certificat” şi starea fitosanitară „Virus Free” (V.F.) sau „Virus Tested” (V.T.), precum şi a celor destinate obţinerii producţiei ecologice – 5 mii lei per hectar;

2) în scopul obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş) – 2 mii lei per hectar.

33. Tinerii fermieri eligibili în cadrul prezentei măsuri beneficiază de o majorare de 10% din mărimea subvenţiei acordate.

34. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) actul de înfiinţare a plantaţiei multianuale, iar în cazul sistemelor antiîngheţ, instalaţiilor antigrindină – actul dării în exploatare, aprobat conform prevederilor legale în vigoare şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei. Modelul actului de înfiinţare a plantaţiilor multianuale, precum şi actul dării în exploatare pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;

2) copia de pe paşaportul proiectului şi a planului general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de căpşun şi de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş), planul general al plantaţiei cu indicarea dimensiunilor segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare;

3) schiţa de proiect privind sistemul antiîngheţ, instalaţiile antigrindină, elaborată de producător sau, după caz, de furnizor;

4) copia de pe certificatul de calitate a materialului săditor sau, după caz, a materialului semincer, eliberat de producător;

5) copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs, după caz, componentele instalaţiei antigrindină/antiîngheţ, iar în cazul importului – copia de pe invoice-uri şi copia de pe declaraţiile vamale de import, precum şi de pe permisul fitosanitar, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;

6) copia de pe actele de constituire pentru grupul de producători, în cazul solicitării subvenţiei în condiţiile punctului 31 subpunctul 1) al prezentului Regulament;

7) copiile de pe actele de casare şi de defrişare a plantaţiei;

8) extrasul din decizia consiliului raional (municipal) despre aprobarea casării, pentru casarea plantaţiilor de viţă de vie;

9) copia de pe paşaportul şi planul general al defrişării cu indicarea dimensiunilor segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei pomicole şi/sau viticole;

10) certificatul ce atestă calitatea de membru al asociaţiei producătorilor de vinuri cu indicaţii geografice protejate şi denumire de origine protejată sau, după caz, copia de pe contractul/contractele de achiziţionare a strugurilor, încheiate cu întreprinderile vinicole din regiunea geografică respectivă, în cazul punctului 29 subpunctul 2) litera b) al prezentului Regulament;

11) copia de pe ordinul de plată privind achitarea totală sau, după caz, parţială (dar nu mai puţin de 50% din cost), în cazul materialului săditor procurat.

35. În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:

1) fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;

2) raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;

3) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de inspecţie şi certificare, acreditat de organismul naţional de acreditare şi autorizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 “Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică”;

4) raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;

5) contractul de colaborare cu laboratorul biologic;

6) rezultatele analizelor de sol, eliberate de un laborator acreditat;

7) planul terenului supus conversiunii, aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

36. Solicitanţii de subvenţii vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, pentru defrişarea plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină.

37. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun, inclusiv pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină nu este în drept să le înstrăineze, să le caseze sau să le defrişeze, precum şi nici să abandoneze activitatea în sistemul agriculturii ecologice, înainte de expirarea a cel puţin 1/3 din termenul de exploatare a plantaţiei, de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.