A A A

Măsura 10. Stimularea irigării terenurilor agricole

Măsura 10. Stimularea irigării terenurilor agricole

Irigare

 

93. Obiectivul general. Majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.

94. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie, cartofului;

2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;

3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;

4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;

5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.

95. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie (energie electrică, motorină şi benzină), după cum urmează:

1) 50% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizată;

2) 80% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizată;

3) 0,5 lei pentru fiecare 1m3 de apă utilizată efectiv la irigaţie prin sistemele de irigare, altele decît cele menţionate la subpunctele 1) şi 2) din prezentul punct, conform rapoartelor privind utilizarea apei, aprobate în modul stabilit de Agenţia „Apele Moldovei”.

96. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru irigare, în condiţiile punctului 95 subpunctele 1) şi 2) din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:

1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către staţiunile tehnologice pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca;

2) copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;

3) limitele de captare a apelor din sursele de suprafaţă şi actul de pompare a apei întocmit şi aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;

4) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor energetice, utilizate la pomparea apei pentru irigare.

97. Pentru obţinerea subvenţiilor pentru irigare în condiţiile punctului 95 subpunctul 3) din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:

1) copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;

2) limitele de captare a apelor din sursele de suprafaţă, precum şi darea de seamă la taxa pentru apă (Forma TA 08), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial;

3) actul de pompare a apei aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;

4) copia de pe paşaportul tehnic al echipamentului de irigare cu informaţia asupra specificaţiilor tehnice de consum;

5) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind procurarea combustibilului.

98. Producătorii agricoli, membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (în continuare – Asociaţia), pot solicita subvenţii în cadrul prezentei măsuri, care urmează a fi acordat prin intermediul asociaţiilor respective, responsabile de depunerea la oficiile teritoriale ale Agenţiei, din raza teritorială de activitate, a cererii de solicitare a sprijinului financiar, cu anexarea doar a următoarelor acte:

1) copia de pe planul cadastral, care trebuie să indice aria de deservire a terenurilor de către Asociaţie;

2) copia de pe registrul membrilor Asociaţiei, cu anexarea certificatului de înregistrare a fiecărui membru;

3) copia de pe registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie;

4) copia de pe registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;

5) copia de pe registrul contractelor;

6) copia de pe registrul plăţilor achitate de către producătorii agricoli, membri ai Asociaţiei, inclusiv de pe ordinele de plată privind achitarea serviciilor de pompare a apei;

7) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti.

99. Responsabili de corectitudinea stabilirii limitelor de consum al apei pentru irigare şi de verificare selectivă a respectării limitelor folosinţei apei de către producătorii agricoli este Agenţia „Apele Moldovei”.