A A A

Prezentare generala

Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este o instituție publică care activează în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 20/2019, ce are menirea de a gestiona resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru sectorul agricol.

AIPA este un partener de încredere pentru producătorii agricoli, oferindu-le șansa de a se dezvolta, de a deveni sustenabili și competitivi, atât la nivel național cât și internațional, prin accesarea subvențiilor și programelor de suport destinate sectorului privat din mediul rural.

 

MISIUNEA

Agenţia are misiunea de a gestiona resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru agricultură. Realizarea Misiunii se axează pe următoarele domenii de activitate: asigurarea derulării corecte şi legale a operațiilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susținerea producătorilor agricoli; controlul utilizării fondurilor alocate beneficiarilor; participarea la elaborarea direcțiilor supuse subvenționării; monitorizarea continuă a respectării criteriilor de eligibilitate şi a condițiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil de către beneficiarii de subvenții; informarea, comunicarea, prezentarea inovațiilor care au loc în procesul de activitate.

 

VIZIUNEA

Luînd în considerare prioritățile actuale ale instituției bazate pe îmbunătățirea continuă a activității Agenției, AIPA tinde să continue dezvoltarea ca o instituție care va satisface așteptările părților interesate, să abordeze și să trateze deficiențele la nivel de activitate, precum și să motiveze personalul, care la rîndul său va depune eforturile necesare pentru a asigura activitatea eficientă, să fie receptiv la schimbări și se va concentra pe obținerea rezultatelor durabile.

 

FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE

☑ asigură gestionarea legală şi corectă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), precum și a altor fonduri destinate susținerii producătorilor agricoli și dezvoltării mediului rural;

☑ examinează cererile de acordare a subvențiilor, precum şi eligibilitatea acestora pentru a beneficia de sprijin financiar din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor aprobate;

☑ autorizează, execută și verifică subvențiile/plățile directe alocate din resursele FNDAMR;

☑ efectuează verificări pe teren ale obiectelor investițiilor pentru a stabili eligibilitatea acestora;

☑ monitorizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a subvenţiilor;

☑ organizează activități de informare a producătorilor agricoli despre procedurile de subvenționare;

☑ elaborează manuale de proceduri pentru fiecare măsură de sprijin;

☑ participă la adaptarea cadrului juridic normativ în domeniul subvenţionării agricole la practicile Uniunii Europene;

☑ conlucrează cu instituțiile similare din cadrul altor state, negociază cu acestea acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate.

 

SCURT ISTORIC AL AGENTIEI 2010-2020

Pînă în 2010, nu existau criterii comune pentru distribuirea subvențiilor agricole, acestea fiind gestionate de mai multe instituții, precum ar fi Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor, ÎS Moldresurse și Agenția Apele Moldovei.

Pentru diminuarea neregulilor în distribuirea subvențiilor, în special lipsa transparenței în acordarea acestora și luând în considerație experiența europeană, pe 4 februarie 2010, pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (la moment, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) a fost instituită Agenţia de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), o instituție ce avea ca responsabilitate pentru gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susținere a agricultorilor de către stat.

Totodată, Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova începând cu anul 2017, cu suportul Comisiei Europene a implementat Proiectul de asistență tehnică Twinning dedicat“Consolidării capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE”.

Scopul Proiectului Twinning fiind dezvoltarea sistemului de subvenționare din RM, precum și consolidarea AIPA prin îmbunătățirea cadrului instituțional și legal, asigurând calitatea standardelor, prin sporiea cunoștințele, abilitățile, practicile și etica resurselor umane.

De asemenea, agenția a obținut, certificarea internațională privind implementarea Sistemului de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001:2015, Această certificare garantând implementarea procedurilor interne ale AIPA, ce permit să fie în concordanță cu normele , prevederile și regulamentele internaționale.

Acordarea subvențiilor permite pregătirea treptată a fermierilor și procesatorilor moldoveni pentru a putea opera pe piața Uniunii Europene. Scopul principal este de asigura crearea unor produse competitive și de a evita efectele negative ce pot apărea dacă Moldova nu este pregătită din punct de vedere economic, instituțional și legislativ pentru aderare. Iată de ce producătorii agricoli sunt încurajați să-şi orienteze activitatea lor spre sporirea productivității şi competitivității producției prin modernizarea procesului tehnologic, renovarea utilajului, echipamentului și infrastructurii postrecoltare şi procesare.

 

Împreună dezvoltăm agricultura și zonele rurale!