A A A

Structura Operaţională a Agenţiei

Secțiile/serviciile teritoriale – responsabile de realizarea în teritoriu a strategiei Agenţiei privind aplicarea pîrghiilor şi mecanismelor de acordare a subvenţiilor agricole; asigurarea derulării corecte şilegale a procesului de recepţionare şi verificare a dosarelor prezentate de către producătorii agricoli precum şi transmiterea acestora pentru examinare Direcţiei administrare şi control.Descărcaţi regulamentele secţiilor/serviciilor teritoriale accesînd următoarele link-uri: Căuşeni; Orhei; Bălţi; Chişinău; Edineţ; Cahul; Floreşti; UTA Găgăuzia; Ungheni; Hînceşti.

Direcţia Administrare şi Control - examinează solicitările şi materiale depuse de către solicitanţii de subvenţii agricole, efectuează controlul administrativ privind eligibilitatea şi veridicitatea solicitărilor înaintate spre examinare şi finanţare. Descărcaţi Regulamentul Direcţiei

Direcţia Autorizare Plăţi - asigură examinarea şi autorizarea plăţilor conform principiilor de autorizare şi subvenţionare, înaintează spre plată listele beneficiarilor de subvenţii.Descărcaţi Regulamentul Direcţiei

Direcția Inspecții și Control pe Teren - asigură realizarea sarcinilor Agenţiei în domeniul controlului respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor înaintate privind acordarea de ajutor financiar nerambursabil din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.
Efectuează inspecţii şi controlul pe teren a obiectelor investiţiei declarate în cererile de solicitare a ajutorului financiar nerambursabil, în vederea constatării realizării şi implementării acestora conform condiţiilor de eligibilitate; monitorizează continuu respectarea angajamentelor contractuale de către beneficiarii de subvenţii.
Descărcaţi Regulamentul Direcţiei

Direcţia Contabilizare Plăţi - asigură gestionarea tuturor mijloacelor financiare a Agenției, executarea plăților din mijloacele fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, elaborarea și prezentarea propunerilor pentru Legea bugetului de Stat, pentru CBTM, întocmirea și prezentarea planurilor de finanțare și a modificărilor la acestea, asigură ținerea evidenței contabile a operațiunilor economice atît pentru componentul fondului de subvenții, cît și pe componentul aparatului Agenției, asigură inventarierea conturilor de bilanț a instituției, asigură cu bunuri materiale toate subdiviziunile Agenției. Descărcaţi Regulamentul Direcţiei

Secția Juridică - asigură cadrul juridic normativ privind elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative, precum și acordarea ajutorului metodic şi practic colaboratorilor Agenţiei în domeniu său de activitate. Descărcaţi Regulamentul Secției

Serviciul Relaţii Externe - responsabil de organizarea, consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi colaborare cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale, atragerii asistenţei tehnice externe şi financiare în domeniul stimulării sectorului agroindustrial; extinderea şi aprofundarea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile similare străine. Descărcaţi Regulamentul Serviciului

Serviciul Resurse Umane - asigură formarea şi menţinerea unui corp de funcţionari publici profesionişti în cadrul Agenţiei prin implementarea şi promovarea politicii de stat în domeniul personalului, precum şi administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării procedurilor de personal. Descărcaţi Regulamentul Serviciului

Serviciul Audit Intern - este o activitate independentă și obiectivă, care oferă Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură o asigurare în ceea ce privește gradul de control deținut asupra operațiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăți operațiunile, și contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Descărcaţi Regulamentul Serviciului

Serviciul e-Transformare - asigură sincronizarea politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor Agenției, creşterii performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.Descărcaţi Regulamentul Serviciului