A A A

PROIECTELE TAIEX

Taiex este instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb Informațional al Comisiei Europene, administrat de Direcția Generală pentru Negocieri de Vecinătate și Extindere. TAIEX sprijină țările partenere întru centrarea pe apropierea, aplicarea și executarea legislației UE.  Este solicitat în mare măsură și facilitează furnizarea unei expertize adecvate pentru a aborda problemele într-un termen scurt.

Proiectele sunt organizate de către Direcția Generală pentru Negocieri de Vecinătate și Extindere a Comisiei Europene, în cadrul instrumentului TAIEX

AIPA a fost sprijinită de instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX) pentru a îmbunătăți consolidarea capacității AIPA pentru aplicarea normelor și standardelor UE în administrarea subvențiilor.

Atelier de instruire privind stabilirea și îmbunătățirea activităților de control intern: prevenirea și detectarea condițiilor create artificial în dezvoltarea rurală

Data: 23-24 septembrie 2019, Chișinău, Moldova.

Parteneri: Ministerul Agriculturii din Republica Lituania;

Agenția agricolă de stat bulgară - Agenția de plăți;

Scopul atelierului de instruire a fost de a ușura implementarea sprijinului în zona agricolă din Republica Moldova prin subvenționarea și învățarea practicilor de la alte agenții de plăți ale UE.

Acesta a prezentat o abordare de ansamblu asupra creării condițiilor artificiale pentru finanțare, identificarea zonelor de risc și a semnalelor de avertizare, proiectarea etapelor de control și organizarea internă pentru prevenirea și detectarea condițiilor create artificial. Descrierea procedurilor și instrumentelor sunt utilizate pentru identificarea zonelor de risc - în care conflictele de interese sunt cele mai frecvente în gestionarea fondurilor agricole.

Atelierul a oferit exemple de cazuri reale, pentru a ajuta la explicarea situației unui „conflict de interese” și pentru a sensibiliza membrii acestuia.

 

Vizită de studiu privind colectarea și prelucrarea datelor în sistemul electronic al prețurilor de referință în statele membre ale UE

 

Data: 03-07 iunie 2019, Vilnius, Lituania

Parteneri: Agenția Națională de Plăți din cadrul Ministerului Agriculturii din Republica Lituania.

AIPA a efectuat o vizită de studiu pentru a acumula cele mai bune practici aplicate în Lituania în procesul de calcul al subvențiilor, colectând și aplicând prețuri de referință, care pot fi utilizate în cadrul agenției.

Principalele obiective ale studiului au fost identificarea metodelor de colectare și prelucrare a datelor în sistemele informaționale utilizate în statele membre ale UE, familiarizarea cu sistemul electronic și registrele utilizate pentru calcularea prețurilor de referință, studierea bazei normative aplicate în țările UE și acumularea experienței vizualizând exemple și practice utilizate de Agenția Națională de Plăți din Lituania.

Vizită de studiu privind evaluarea planului de identificare a grupurilor de producători

Data: 07-10 mai 2018, Roma, Italia.

Parteneri: Ministerul Italian al Agriculturii, Alimentației și Politicilor Silvice – MiPAAF

  Scopul vizitei de studiu a fost să se familiarizeze cu experiența statelor membre UE în ceea ce privește evaluarea planurilor de recunoaștere a grupurilor de producători: și anume metodele de calcul al valorii producției comercializate și condițiile de recunoaștere a acestor grupuri, vizitând grupurile de producători și familiarizându-se cu mecanismele și principiile lor de funcționare.

 Vizita de studiu a oferit posibilitatea de a dobândi un set de cunoștințe și abilități cu privire la organizarea, funcționarea, evaluarea și monitorizarea grupurilor de producători și a obținut o imagine de ansamblu asupra cadrului legal al UE și a bunelor practici pentru finanțarea și încurajarea promovării, comercializării și valorificării grupurilor proprii de producție, adaptându-se la cerințele piețelor externe.

De asemenea, evenimentul a servit drept ocazie pentru a întâlni operatori din diferite grupuri și sectoare de producție.

Vizită de studiu privind aplicarea prețurilor de referință pentru calcularea subvențiilor

Data: 12-16 martie 2018, Zagreb, Croația.

Parteneri: Agenția Croată de Plăți Agricole pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală

Delegația Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură din Moldova (AIPA) a efectuat o vizită de studiu pentru a face cunoștință cu sistemul complet de lucru în Serviciul de analiză, de la colectarea prețurilor din diferite surse până la abonamente, baza prețurilor de referință pentru echipamente de construcții și servicii. Personalul AIPA a obținut cunoștințe cu privire la aplicarea prețurilor de referință pentru calcularea subvențiilor, utilizate de Agenția de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală (PAAFRD) din Zagreb, Croația.

Misiunea de experți pe calea soluționării litigiilor administrative contencioase cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Moldova

Data: 20-24 martie 2017, Chișinău, Moldova.

Parteneri: Agenția Națională de Plăți din cadrul Ministerului Agriculturii din Republica Lituania

Scopul misiunii de experți a fost de a oferi oficialilor AIPA informații și exemple practice de stabilire a unor litigii de natură administrativă și legislativă în cadrul Agenției de Plăți a UE, cu o atenție specială asupra soluționării extrajudiciare și judiciare a litigiilor.

Vizită de studiu privind tranziția la sistemul de plăți pre-investiții pentru măsurile de dezvoltare rurală

Data: 07-09 decembrie 2016, Zagreb, Croația.

Parteneri: Agenția de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală din Croația

Scopul principal al vizitei de studiu a fost de a furniza cunoștințele și experiență cu privire la ce ar trebui să acorde atenție experții AIPA, în timpul stabilirii și implementării sistemului de plăți de pre-finanțare conform practicii UE.

 În timpul vizitei de studiu, participanții s-au familiarizat cu procesul complet de implementare: proceduri și controale administrative, control la fața locului înainte de finanțare, aprobarea plăților, audit intern contabil și gestionarea neregulilor.

Misiunea de experți privind sistemul de control la fața locului

Data: 24-28 octombrie 2016, Chișinău, Republica Moldova.

Parteneri: Agenția de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală din Croația

Obiectivul misiunii de experți a fost consolidarea cunoștințelor controlorilor la fața locului pentru verificări la fața locului privind proiectele de investiții subvenționate în agricultură (etape, procese și metode de verificare).

Misiunea de experți s-a axat pe cerințele - cheie privind controlul și raportarea la fața locului, mai cu seamă despre tipuri și criterii de control, după cum urmează:

 - înainte de contractare și plăți;

- a evidențelor contabile și a cărților de afaceri;

- echipament nou și „al doilea”;

 - monitorizarea și supravegherea controalelor;

- auditurile UE și sistemul de corecții financiare;

- Politici antifraudă și iregularități.

Misiunea de experți, prin schimbul de experiență, a încercat să îmbunătățească calitatea serviciilor furnizate de AIPA cu privire la producătorii agricoli. Vasta experiență a urmărit, de asemenea, creșterea eficienței procesului de subvenționare pentru alocarea eficientă a resurselor financiare pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Vizită de studiu privind gestionarea sistemului de plăți directe

Data: 12-15 septembrie 2016, Tartu, Estonia

Parteneri: Registrul agricol și Consiliul de informații din Estonia (ARIB)

Scopul vizitei de studiu a fost să cunoască rolul Plăților Directe în sprijinirea agriculturii și să se familiarizeze cu procesul de administrare și implementare a modalităților de sprijin direct. Vizita de studiu a prezentat procesul de implementare și mecanismele schemelor de plăți directe ale UE în Estonia. În special, vizita de studiu a evidențiat aspectele bazei juridice, cadrului instituțional, principiilor și metodelor de acordare a subvențiilor.

Vizită de studiu privind consolidarea sistemului de control al plăților

Data: 14-16 iunie 2016, Jonkopin, Suedia

Parteneri: Consiliul Suedez pentru Agricultură (SBA)

Vizita de studiu a oferit oportunitatea unei analize suplimentare a sistemului de control vizînd plățile pentru agricultură, în conformitate cu normele UE și a procedurilor de control al plăților.

Vizită de studiu privind serviciul de audit intern al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Moldova

Data 28-01 aprilie 2016, Zagreb, Croația

Parteneri: Agenția de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală din Croația

Obiectivele vizitei de studiu au fost îmbunătățirea capacității instituționale AIPA prin schimbul de experiență cu privire la modul de creștere a prudenței activității Agenției, prin stabilirea unui sistem de control intern, alinierea procedurilor de lucru de audit intern la standardele internaționale, preluarea bunelor practici pentru buna funcționare a serviciilor de audit intern, inclusiv structura, funcția și sarcinile de bază. De asemenea, s-a pus accentul pe importanța auditului intern în timpul controlului, evaluarea relațiilor de lucru ale auditorului intern și metodele de organizare, gestionare și evaluarea auditului intern.

Atelier de lucru privind sistemul integrat de administrare și control, prevenirea fraudei și conflictele de interese în cadrul unei agenții de plăți

Data 17-18 martie 2016, Chișinău, Moldova

Parteneri: Agenția de plăți rurale, Regatul Unit; Agenția Republicii Slovenia pentru piețele agricole și dezvoltarea rurală.

Scopul atelierului a fost îmbunătățirea cunoștințelor despre Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS). Atelierul a avut ca scop respectarea standardelor UE prin:

  • Familiarizarea cu reglementările UE și cele mai bune practici ale statelor membre privind implementarea IACS;
  • alinierea procedurilor interne cu privire la prevenirea fraudei și conflictul de interese în cadrul unei agenții de plăți la standardele europene;
  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele legate de sistemul de îmbunătățire IT în timpul acreditării AIPA.

Atelier de lucru privind pregătirea unui plan de dezvoltare strategică pentru agenția plătitoare

Data 08-09 februarie 2016, Chișinău, Moldova.

Parteneri: Agenția Națională de Plăți din cadrul Ministerului Agriculturii din Republica Lituania. Agenția de plăți rurale (CAP ( Politica comună agricolă) Agenția de plăți din Marea Britanie). Agenția de finanțare a investițiilor rurale, România.  Agenția de Servicii și Plăți (ASP), Franța.

Atelierul a avut ca scop sprijinirea AIPA în elaborarea planului de dezvoltare strategică în conformitate cu standardele și cerințele UE, care include următoarele obiective: cum să definească misiunea agenției, obiectivele pe termen lung, strategiile planificate și abordările care ar trebui utilizate pentru a monitoriza progresul în abordarea problemelor, nevoilor, provocărilor și oportunităților specifice legate de misiunea agenției.

Vizită de studiu privind comunicarea programelor agricole și de dezvoltare rurală

Data: 09-11 noiembrie 2015, Reading, Londra, Regatul Unit

Parteneri: Agenția de plăți rurale (Agenția de plăți CAP (Politica comună agricolă) Marea Britanie), Marea Britanie.

Scopul vizitei de studiu a fost de a învăța bune practici de diseminare publică a programelor de dezvoltare rurală. Cum să vă asigurați de ceea ce beneficiarii trebuie să cunoască și să înțeleagă cum să acceseze fondurile UE. Grupul de vizitatori a aflat despre metodele și instrumentele de comunicare care le permit să proiecteze și să actualizeze mai bine Planurile de Acțiune în Comunicare pentru o mai bună diseminare a informațiilor.

Vizită de studiu privind îmbunătățirea managementului financiar în cadrul Agenției de intervenție și plăți pentru agricultură

Data 07-10 septembrie 2015, Ljubljana, Slovenia.

Parteneri: Agenția Republicii Slovenia pentru piețele agricole și dezvoltarea rurală.

Experții AIPA au aumulat cunoștințe, informații și exemple practice legate de rolul, responsabilitățile, funcționarea departamentului financiar în cadrul unei agenții de plăți a UE, în conformitate cu legislația UE. Informațiile obținute în timpul vizitei au ajutat AIPA să își continue progresul către respectarea cerințelor UE. Vizita de studiu a avut ca scop să permită funcționarilor selectați să câștige experiențe practice în abordarea și metodologiile agenției de plăți privind bugetul, executarea plăților, politicile contabile și stabilirea și menținerea unui sistem de contabilitate recunoscut intern, inclusiv utilizarea unui cont grafic, cu un o atenție deosebită proceselor care implică recuperarea datoriilor, menținerea conturilor debitorilor și creditorilor, precum și pregătirea conturilor anuale și rapoartele periodice de monitorizare financiară internă și externă.

Vizită de studiu privind grupurile de producători

Data: 18-22 mai 2015, Varșovia, Polonia

Parteneri: Agenția pentru Agricultura de Piață din Polonia

Scopul întâlnirii a fost de a oferi oficialilor AIPA experiența practică în gestionarea proiectelor de sprijin destinate organizațiilor de producători. Proiectele PAC (Politica comună agricolă) pentru grupurile de producători, ajutor pentru grupurile de producători din cadrul organizării comune a pieței produselor agricole.

Principiile activității Agenției pentru Restructurare și Modernizare a Agriculturii din Polonia (ARMA) și sprijinul oferit grupurilor de producători de pe piața fructelor și legumelor (programe operaționale; fonduri operaționale - reguli de finanțare, activități de sprijin, sfera de sprijin, verificări și decontări).

De asemenea, vizita de studiu a oferit cunoștințe esențiale despre grupurile de producători: structură, organizare, nivel de integrare, legislație și rolul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și a Mediului din Republica Moldova, precum și Agenția pentru Restructurare și Modernizare a Agriculturii din Polonia (ARMA) în supravegherea funcționării grupurilor de producători. Sistem de consultanță agricolă, comercializarea produselor, finanțare, decontări, cooperare cu alte unități.

Vizită de studiu privind auditul intern

Data: 24-28. Martie 2014, Budapesta, Ungaria.

Partener: Agenția pentru Dezvoltarea Agriculturii și Dezvoltare Rurală din Ungaria

Scopul vizitei de studiu a fost următorul: furnizarea,  Agenției de Intervenție și pentru Plăți pentru Agricultură din Republica Moldova informațiile și exemplele practice legate de rolul, funcționarea și prestarea serviciilor de audit intern ale agențiilor de plăți din Uniunea Europeană, conform legislației Europene.

Vizita de studiu a fost în concordanță cu obiectivele declarate de dezvoltare a unității de audit intern prin consolidarea capacităților în administrația agricolă a Moldovei, aliniată la principiile de implementare a Politicii comune agricole Europene.

Atelier de lucru privind procedurile de administrare și control al plăților către fermieri.

Data 04-05 septembrie 2013, Chișinău, Moldova.

Parteneri: Ministerul Energiei, Agriculturii, Mediului și Zonelor Rurale Schleswig-Holstein;

Camera de agricultură din Renania de Nord-Westfalia;

Agenția Română de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Scopul întrunirii: schimb de experiență cu privire la metodele de proiectare și implementare a listelor de verificare privind administrarea și controlul, autorizarea plăților și controalele la fața locului.

În cadrul atelierului a fost analizat controlul efectiv al sistemului de proceduri în legătură cu administrarea subvențiilor la nivel național și a proiectelor de investiții și revizuirea sistemului românesc de sprijin financiar pentru agricultură (plăți directe europene și măsuri de dezvoltare rurală) pentru a face o comparație structurală și conceptuală.

Experții au oferit o imagine de ansamblu despre:

  • Sistemul de administrare și control integrat cu flux de lucru general;
  • Subsistemele IACS conform R.73 / 2009, inclusiv Sistemul de identificare a coletelor de teren (LPIS), suport IT și software;
  •  Procedurile agenției de plăți în ceea ce privește, stabilirea inițială a LPIS, registrul fermierilor și depunerea cererii de ajutor de către fermieri.

În timpul atelierului, experții AIPA au învățat cum să dezvolte ghiduri privind procedurile pentru Direcția de administrare și control, Direcția de autorizare a plăților și Direcția Verificare pe Teren și Serviciul Monitorizare Post Inspecție.

Misiunea de experți în dezvoltarea capacităților instituționale

Data: 11-15 martie 2013, Chișinău, Republica Moldova

Parteneri: Agenția Română de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Obiectivul misiunii de experți a fost de a oferi asistență pentru AIPA întru identificarea lacunelor din structură și, în plus, de a sprijini AIPA în activitatea sa și a oferi o perspectivă asupra modului de îmbunătățire a structurii și de a furniza un raport final cu recomandări și sugestii de urmărire acțiuni conform standardelor UE.

Misiunea de experți a constatat lipsurile esențiale de gestiune și a fost propusă revizuirea în conformitate cu toate responsabilitățile funcționarilor publici în conformitate cu legislația și regulamentul intern.

Cerințele pentru toate posturile din cadrul Agenției au fost definite pentru a se asigura că un candidat adecvat a fost selectat pentru un post relevant, inclusiv planul de instruire cu indicații specifice în conformitate cu sarcinile personale;

S-a recomandat întocmirea unor proceduri scrise în conformitate cu reglementările europene referitoare la toate procesele și, de asemenea, o listă a personalului pentru a accesa baza de date și listele de verificare. De asemenea, s-a recomandat de a înființa departamentul IT și Direcția Audit Intern în conformitate cu reglementările Europene.