A A A

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Glosar de termeni

27/07/2015

1)     activitate agricolă– producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, precum şi prelucrarea primară/finită a produselor agricole, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau menţinere a terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;

2)     beneficiar– solicitantul de subvenţie a cărui cerere a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru  achitare de către administratorul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;

3)     casă de ambalare– unitate agricolă compusă dintr-un frigider şi componente tehnice adiţionale utilizate în complex sau separat la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor şi legumelor în stare proaspătă;

4)     criterii de eligibilitate– condiţii obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cererea şi documentele obligatorii în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil;

5)     date neveridice– informații conținute în documentele anexate la cererea de solicitare a subvențiilor, care nu corespund realității, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenționare sau, controalelor suplimentare, referitoare la volumul şi cantitatea lucrărilor/bunurilor supuse subvenționării, suprafețelor plantațiilor înființate etc.;

6)     discuit-mărunțirea bulgărilor;

7)    echipament antigrindină–  sistem utilizat în complex pentru protecția plantațiilor multianuale, de efectele negative ale căderilor de grindină, format din plasă, antigrindină, stîlpi, ancore, funii metalice, elemente anticufundare, precum și diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni și alte consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului, achiziționat în perioada 2015-2016 și dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015.

8)    echipament antiîngheț - sistem format din bunuri staționare utilizat în complex, sau bunuri mobile (purtate sau tractate, mașini de vînt, etc.), menite să asigure protecția plantațiilor multianuale, de efectele negative ale înghețurilor de primăvară timpurii, constituit din stații de pompare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ș.a.), arzătoare, ventilatoare, achiziționate în perioada 2015-2016 și date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015;

9)     erbicidare- aplicarea de erbicide pe un teren agricol;

10) femeie-fermier- producător agricol înregistrat, într-o localitate rurală a cărei fondator/fondatori și administrator este/sunt femei.

11)  fermă zootehnică– orice unitate de animale, construcţie sau întreprindere  în aer liber,   autorizată în modul stabilit, a cărui patrimoniu este compus din animale, încăperi, utilaj tehnologic, amenajări, fiind destinată obţinerii producţiei de origine animală; 

12)  grant – contribuţie financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziţionarea bunurilor (activelor);

13) grape multifuncționale-care la o trecere efectuează concomitent cel puțin trei operațiuni tehnologice mecanizate. Utilaj agricol utilizat pentru executarea lucrărilor de pregătire a solului, triturarea si amestecarea resturilor vegetale, integrând-le in același timp in sol si formând patul germinativ pentru următoarea cultura. In cazul in care este prevăzut cu un tăvălug îndeplinește si lucrarea de mărunțire si nivelare a terenului. Prin amestecarea resturilor vegetale cu pământul se evita aprinderea miriștilor integrând in același timp proprietăți nutriționale solului;

14)  grup de producători– persoană juridică, constituită şi care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora, al cărei scop principal este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor grupului;

15)  investiţie – valoarea, fără TVA, a bunurilor (activelor) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

16)  întreprinderi afiliate– societăți comerciale, persoane fizice care practică activitate de întreprinzători (cu excepția grupurilor de producători), ce aparțin aceluiași/acelorași acționari, persoane, sau societăți comerciale care fără a depinde una de alta, sunt reunite sub o conducere unică, ori sunt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleași persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;

17)  listă de interdicție a producătorilor agricoli– înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către producătorii agricoli care au prezentat date neveridice, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;

18)  localitate rurală– satele, comunele, inclusiv localităţile care, conform Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, au statut de oraş, al căror număr de locuitori, conform rezultatelor ultimului recensămînt al populaţiei nu depăşeşte 8500 locuitori, cu excepţia oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, oraşelor şi satelor din cadrul mun.Chişinău, precum şi a oraşelor din cadrul UTA Găgăuzia;

19)  locațiune -  Închiriere. Chirie plătită pentru un lucru luat în folosință;

20)  măsură de sprijin– direcţie principală în agricultură, selectată şi susţinută financiar de stat în funcţie de obiectivele stabilite în programele şi documentele de politici în domeniul agroindustrial;

21)  ordin de plată– document de plată, în baza căruia se efectuează transferul de sprijin financiar, transferul de credit, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii, cu excepţia operaţiunii de schimb al mărfurilor (barterul), operaţiunii de compensare şi contractelor de cesiune;

22)  pasibil - care poate fi supus la ceva; susceptibil;

23)  prelucrare primară– totalitatea operaţiilor realizate de un producător agricol, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animalieră sînt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă pentru diferite ramuri ale industriei agroalimentare;

24)  prelucrare finită– totalitatea operaţiilor realizate de un producător agricol, înregistrat în localitate rurală, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole  de origine vegetală sau animalieră au trecut prin toate fazele de prelucrare, fiind posibilă întrebuințarea acestora în scopul final pentru care au fost produse;

25)  producător agricol– persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică – societăţi comerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cooperativele şi întreprinderile de stat care desfăşoară activitate agricolă pe teritoriul localităţilor republicii, cu excepţia or.Chişinău şi or.Bălţi;

26)  rețeaua de aducțiune– rețea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de a conduce apa de la sursă la rețeaua de distribuție pe terenul de irigat;

27)  rețeaua de distribuție– rețea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de conducere a apei  pînă la sectoarele de irigație;

28)  scarificator - Mașină agricolă prevăzută cu mai multe cuțite subțiri, care servește la afânarea pământului cu scopul de a asigura pătrunderea aerului la rădăcina plantelor;

29)  sistem de irigare– reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de pompare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), precum geomembrană şi geotextil, pentru captarea apei, prevăzute la punctele 21 şi 123 utilizate în scopul irigării terenurilor agricole (inclusiv terenurilor agricole protejate), achiziţionate în perioada 2014-2015 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014;

30)  solicitant– producător agricol care a efectuat o investiţie, sau în capitalul social al căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active), în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, pasibile de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin;

31)  subvenţie– ajutor financiar nerambursabil, acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de producătorii agricoli care corespund criteriilor de eligibilitate;

32)  suprafață minimă indivizibilă – suprafața care nu este divizibilă, împărțită;

33)  tăvălugit- strivire bulgărilor și îndesarea pământului cu tăvălugul;

34)  tânăr fermier– producător agricol, înregistrat într-o localitate rurală, nu mai tirziu de 1 noiembrie 2014, a cărei fondator şi administrator unic sînt persoane fizice cu vîrsta între 18-35 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului;

35)  tehnică şi utilaj agricol nou– tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole purtate/tractate noi, prevăzute la punctele 48 şi 136 ale prezentului Regulament, achiziţionate, începînd cu 1 noiembrie 2014, cu anul producerii nu mai mic de 2013;

 

36)  teren protejat- constituie construcțiile speciale (sere, solarii și tuneluri) și sectoarele de pămînt (cîmp deschis), înzestrate cu module, materiale de acoperire și/sau instalații în vederea creării unui microclimat artificial, în scopul producerii forțate a legumelor în perioadele mai reci ale anului.