A A A

Glosar de termeni

27/07/2015

activitate agricolă– producţie, creştere sau cultivare de produse agricole, precum şi prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creşterea şi deţinerea animalelor în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu;

an de subvenționare – perioada calendaristică a unui an cuprinsă între 1 noiembrie anul precedent – 31 octombrie anul curent;

beneficiar de subvenţie– solicitantul subvenţiei a cărui cerere de acordare a subvenţiei a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;

casă de ambalare – exploataţie agricolă compusă dintr-un frigider sau depozit agricol în cadrul cărora sunt instalate componente tehnice adiţionale utilizate în complex sau separat la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor, strugurilor şi/sau legumelor;

criterii de eligibilitate– condiţii obligatorii pentru solicitantul subvenţiei;

comasare - modalitatea de formare a unui teren agricol prin unirea a două sau mai multor terenuri agricole înregistrate având hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparținând unuia şi aceluiaşi proprietar sau aflându-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor;

companie de consultanță- agent economic selectat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în baza Regulamentului aprobat prin ordinul Ministrului agriculturii și industriei alimentare, pentru prestarea serviciilor de consultanță şi formarea producătorilor agricoli inclusiv ONG care reprezintă Asociaţii profesionale ale fermierilor;

date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de solicitare a subvenţiei, ce nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau, controalelor, referitoare la volumul şi cantitatea lucrărilor/bunurilor supuse subvenţionării, suprafeţelor plantaţiilor înfiinţate;

defrișare – eliminarea completă din plantațiile multianuale casate a arborilor, butucilor, trunchiurilor și rădăcinilor acestora și finisarea acestui procedeu cu lucrarea adâncă și superficială a solului, în vederea utilizării ulterioare în circuitul agricol ca teren arabil;

dezvoltare rurală– crearea condiţiilor pentru un înalt nivel de trai în localităţile rurale; îmbunătăţirea infrastructurii economico-sociale rurale, precum şi a relaţiilor dintre comunităţi, în scopul asigurării coeziunii economice şi sociale; asigurarea păstrării şi creării locurilor de muncă în mediul rural;

echipament antigrindină – sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale, de efectele negative ale căderilor de grindină, format din plasă antigrindină, stâlpi, ancore, funii metalice, elemente anticufundare, precum şi diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;

echipament antiploaie - sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale, de precipitațiile atmosferice sub formă de ploi abundente și/sau îndelungate, în perioada de coacere a fructelor, pentru evitarea suprasaturației pulpei cu apă, format din plasă combinată antiploaie și antigrindină, sau separată, funii metalice, diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului;

exploatație agricolă - este o formă complexă de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi obţinerii eficiente de produse agricole;

Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural– totalitate a mijloacelor bugetare, precum şi a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanţării măsurilor de sprijin;

femeie fermier – producător agricol înregistrat, într-o localitate rurală a cărei fonator/fondatori și administrator este/sunt femei;

fermă zootehnică – exploataţie agricolă destinată creșterii și întreținerii animalelor, compuse din construcţii, utilaje tehnologice, amenajări şi dotări speciale, autorizată în modul stabilit, în scopul obţinerii producţiei de origine animală;

forţă majoră– circumstanţe excepţionale, situaţii precum: decesul fondatorului unic, în cazul în care nu sînt succesori; calamitate naturală care afectează exploataţiile agricole; distrugere accidentală a bunurilor agricole aflate în exploataţie; epizootie care afectează determinant şeptelul producătorului agricol;

grant – contribuţie financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziţionarea bunurilor (activelor);

grup de producători– grup de producători agricoli în sensul Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora;

investiţie eligibilă– bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

întreprinderi afiliate– societăţi comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia grupurilor de producători), ce aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, persoane sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;

listă de interdicţie a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pe o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au prezentat date neveridice, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea alor condiții asumate prin Declarația pe propria răspundere, depusă la dosarul de subvenționare;

localitate rurală – satele, comunele, inclusiv localităţile care, conform legii, au statut de oraş, cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi;

măsură de sprijin– direcţie principală în agricultură şi în mediul rural, susţinută financiar de stat, care contribuie la realizarea unei sau mai multor priorităţi ale politicii de dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 4 iunie 2014;

ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii şi care corespunde prevederilor Legii nr. 114 cu privire la serviciile de plată şi monedă de plată din 14 septembrie 2012 şi Legii contabilităţii nr. 113 din 27 aprilie 2007;

pensiune agroturistică – structură de primire turistică, situată într-o localitate rurală, destinată cazării turiştilor, cu o capacitate între 3 şi 20 de camere, funcționând în cadrul exploatației agricole, care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din gospodăria proprie;

plată directă– sprijin financiar nerambursabil, exprimat în sumă fixă pe unitate de suprafaţă de teren cultivat şi/sau cap de animal, în funcţie de culturile agricole, de suprafaţa terenurilor lucrate, de speciile şi numărul de animale, şi acordat din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

prelucrare primară– activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală sînt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă sau semifabricate pentru diferite ramuri ale industriei agroalimentare;

prelucrare finită– activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală au trecut prin toate fazele de prelucrare, fiind posibilă întrebuinţarea acestora în scopul final pentru care au fost produse;

preţ de referinţă– valoarea investiţiei în tehnică, utilaje şi echipamente agroindustriale, în raport cu baza de date, acceptată drept bază de calcul al subvenţiei;

producător agricol– persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică (societate comercială, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cooperativă sau întreprindere de stat) care desfăşoară activitate agricolă pe teritoriul ţării;

producător agricol mic– producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă pînă la 20 de hectare de teren agricol arabil şi/sau pînă la 10 hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori de la 21 pînă la 40 de capete de bovine sau de la 51 pînă la 100 de capete de porcine, ovine/caprine, şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

producător agricol mijlociu– producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă de la 20 pînă la 500 de hectare de teren agricol arabil şi/sau de la 10 pînă la 75 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori de la 41 pînă la 100 de capete de bovine sau de la 101 pînă la 240 de capete de porcine, ovine/caprine şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

producător agricol mare– producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă mai mult de 500 de hectare de teren agricol arabil şi/sau mai mult de 75 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori mai mult de 100 de capete de bovine sau 240 de capete de porcine, ovine/caprine şi, în orice caz, depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii prin Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

producţie agroalimentară ecologică– producţie agroalimentară ce corespunde criteriilor stabilite de Legea nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică;

reţeaua de aducţiune – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de a conduce apa de la sursă la reţeaua de distribuţie pe terenul de irigat;

reţeaua de distribuţie – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de conducere a apei până la sectoarele de irigaţie;

sistem de irigare – reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de pompare, staţii de fertigare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), precum geomembrană şi geotextil, pentru captarea apei, utilizate în scopul irigării terenurilor agricole (inclusiv terenurilor agricole protejate);

solicitantproducător agricol care a efectuat o investiţie sau în capitalul social al căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active), în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, pasibile de susţinere financiară din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin;

subvenţie– sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural pentru susţinerea investiţiilor efectuate în producţia agricolă şi în dezvoltarea infrastructurii rurale şi care corespund criteriilor de eligibilitate;

suprafață indivizibilă - suprafața valorificată cu plantații multianuale (viticole, pomicole, arbuști fructiferi și căpșun), constituită din parcele, amplasate pe același sector (cîmp) sau pe sectoare imediat învecinate, despărțite doar de drumuri de acces.

tînăr fermier– producător agricol persoană fizică sau juridică, înregistrat într-o localitate rurală, al cărei fondator şi administrator unic este persoana fizică cu vîrsta între 18–35 de ani la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, care deţine competenţele şi calificările profesionale corespunzătoare şi care se iniţiază pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca administrator al acesteia;

zonă defavorizată– zonă rurală în care, din cauza dezavantajelor legate de demografie, mediu, calitatea solului, precum şi din cauza altor factori, veniturile populaţiei provenite din agricultură sînt mai mici comparativ cu mediile pe ţară. Lista zonelor defavorizate se aprobă de Guvern la propunerea autorităţii administraţiei publice centrale.