A A A

Întrebări frecvente

27/07/2015

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIN DOMENIUL SUBVENȚIONĂRII

 

 1)     Care este plafonul maxim eligibil pentru un producător agricol/grup de producători?

 Mărimea sprijinului acordat unui producător agricol pentru anul 2016 cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăși suma de 3,0 mil. lei. per beneficiar, cu excepția grupurilor de producători, pentru care plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei.

 

2)     Cum se interpretează termenul de ”contract generat” (termen folosit în rubrica ”Verifică starea dosarului” de pe pagina web a Agenției)?

Contract generat" semnifică că dosarul a fost autorizat spre plată, și astfel reprezentanții Direcției autorizare plăți urmează sa invite beneficiarul printr-o notificare în scris, comunicare electronică, telefonică, prin fax etc. pentru încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar.

 

3)     Care sunt motivele pentru care un dosar nu este acceptat spre subvenționare?

Un dosar nu este acceptat spre subvenționare în cazul în care nu corespunde criteriilor de eligibilitate (producătorul agricol nu este pasibil subvenționării, investiția nu se regăsește în costurile/bunurile eligibile; nu sunt prezentate toate documentele obligatorii și suplimentare pentru obținerea sprijinului financiar).

 

4)     Cine poate beneficia de subvenții pe măsuri de sprijin?

Sunt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, care:

1)           au efectuat investiţia ce corespunde obiectivelor şi domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiar;

2)           au efectuat investiţia în orice localitate a ţării, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;

3)           îşi asumă obligaţia/responsabilitatea de a nu înstrăina şi/sau transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, precum şi terenul pe care a fost efectuată investiţia (cu excepţia moştenirii/succesiunii în drepturi şi obligaţii), de a nu casa, defrişa sau de a menţine plantaţia multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform perioadelor de timp specificate în prezentul Regulament, precum şi să respecte criteriile de eligibilitate în funcţie de măsura/sprijinul accesat;

4)           nu sînt incluşi în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli;

5)           la momentul depunerii cererii de subvenţionare nu are restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, inclusiv amenzi şi penalităţi, cu excepţia cazurilor de reeşalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit;

6)           sînt deţinători ai unui din certificatele HACCP, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contract încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor menţionate, pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri,  mai mare de 1 mil. lei pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6, 1.8;

7)           deţin documentele obligatorii, specificate la punctul 17 din prezentul Regulament, şi cele solicitate, conform măsurilor de sprijin, fiind confirmate ca veridice în urma contrapunerii originalelor cu copiile acestora şi efectuării controlului pe teren;

8)           sînt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei, după cum urmează:

9)           termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiîngheţ va fi de cel puţin 15 ani, calculat începând cu anul 2015;

10)        pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decât terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/comodat nu va fi mai mic de 5 ani, calculat începînd cu anul 2015;

11)        pentru măsurile şi submăsurile 1.2 (doar în cazul defrişării şi a înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice) 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 4, termenul de arendă/comodat nu va fi mai mic de 3 ani, calculat începând cu anul 2015;

12)        pentru măsurile şi submăsurile 1.4, 1.5 şi 1.6 termenul de arendă/comodat, a terenului şi a bunului imobil în/pe care se efectuează investiţia nu va fi mai mic de 7 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începând cu anul 2015;

13)        pentru submăsura 1.7.A, termenul de arendă/comodat a suprafeţelor asigurate nu va fi mai mic de 1 an agricol, înregistrat în modul stabilit, confirmat prin extrasul din registrul contractelor de arendă, ţinut de primărie.

 

5)     Ce acte sunt necesare pentru a beneficia de subvenții?

Pentru obținerea subvențiilor sunt necesare următoarele documente:

1)            cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

2)            copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

3)            copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2016, avizat în modul stabilit de către Direcţia statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14), cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2016;

4)            certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;

5)            declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate;

6)            copia de pe acordul de reeşalonare a datoriilor, încheiat în modul stabilit, în cazul existenţei datoriilor la achitarea impozitelor faţă de bugetul public naţional;

7)            modelul planului de afaceri tipizat, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, elaborat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, de la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.4 şi 1.6 din prezentul Regulament; 

8)            copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau de pe contractul încheiat cu una din companiile specializate, în condiţiile pct. 10, subpct. 6) al prezentului Regulament;

9)            alte documente, conform listei documentelor solicitate suplimentar, specificate la fiecare măsură/submăsură.

Modelele de acte necesare pentru accesarea subvențiilor le găsiți accesând linkul: http://aipa.gov.md/sites/default/files/reg_prod_agricoli_%202016.pdf

 

6)     Care este data limită de recepționare a dosarelor pentru subvenționare pentru anul 2016?

Data limită de recepţionare a dosarelor pentru subvenţionare pentru anul 2016, este 31 octombrie 2016, excepție constituie cererile de solicitare a sprijinului financiar depuse conform punctului 96 al prezentului Regulament, care vor fi depuse conform prevederilor punctului 9 al Hotărârii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 39-41, art. 288).

 

7)     Ce obligații are producătorul agricol?

Producătorii agricoli, beneficiari de subvenții, sunt obligați să mențină în vigoare criteriile de eligibilitate de la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar în decurs de 5 ani de zile, în caz contrar beneficiarii de subvenții sunt obligați să restituie suma subvenției.De asemenea, producătorii agricoli care, în perioada 2012-2016, au prezentat date neveridice în vederea obținerii subvenției sau au admis înstrăinarea investiției, darea în folosință sub orice formă, casarea, defrișarea plantațiilor multianuale supuse subvenționării, conform perioadelor de timp specificate în Regulamentul subvenționării producătorilor agricoli pentru 2016, precum şi au intrat în proces de insolvabilitate, sunt obligați să restituie imediat suma subvenției, cu includerea acestora în Lista de interdicție a producătorilor agricoli.

 

8)     Unde poate fi găsită informația referitoare la subvenții pentru înființarea unei livezi de cireșe, plantație de coacăz și căpșun?

Aveți posibilitatea de a accesa informația referitoare la subvențiile pentru livada de cireșe, plantație de coacăz și căpșun pe pagina web a Agenției (AIPA): www.aipa.gov.md sau accesând linkul:http://aipa.gov.md/sites/default/files/reg_prod_agricoli_%202016.pdf , unde puteţi vizualiza Regulamentul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, măsura 1.2. ”Subvenționarea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole.” De asemenea, vă puteți adresa secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, care vor oferi consultanța necesară.

 

9)     Pot beneficia de subvenţii pentru plantaţia de nuci?

Plantația de nuci se include în regulamentul de subvenționare (cu excepția plantațiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum și fâșiilor de protecție). Pentru a beneficia de sprijin financiar e necesar ca dosarul să corespundă tuturor criteriilor de eligibilitatea (producătorul agricol trebuie să fie pasibil de subvenționare; investiția trebuie să fie eligibilă; documentele obligatorii şi suplimentare trebuie să fie incluse în dosar). Menţionăm că sprijinul financiar se acordă doar post-investiție.

 

10)  Procurarea unei mori pentru prelucrarea grâului și a transportului pentru realizarea și obținerea produsului final se regăsește în lista cu activități eligibile în scopul obținerii de subvenții?

Procurarea unei mori pentru prelucrarea grâului și a transportului pentru realizarea și obținerea produsului final se regăsește în lista utilajului și echipamentului pentru prelucrarea primară a cerealelor și a produselor oleaginoase supuse subvenționării.

 

11)  Există anumite condiții cu privire la numărul minim sau maxim de butași de arbuști fructiferi plantați per hectar?

Nu există un număr minim sau maxim de butași de arbuști fructiferi plantați per hectar. Se întocmește proiectul plantației și se calculează numărul de butași necesari pentru suprafața respectivă. Suprafața minimă indivizibilă eligibilă pentru înființarea plantațiilor multianuale în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha.

 

12)  Cum pot beneficia de subvenţii în caz că vreau să-mi inițiez o afacere în domeniul agriculturii, având 17 ani și dorind să seamăn plante furajere?

În conformitate cu Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, pentru a beneficia de subvenții, dvs. trebuie să fiți înregistrat ca producător agricol într-o localitate rurală, nu mai târziu de 1 noiembrie 2015, iar fondatorul şi unicul administrator trebuie să fie o persoană fizică cu vârsta între 18-35 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului. Menţionăm că, în anul curent, tinerii-fermieri vor beneficia suplimentar de 15% din valoarea subvenţiei calculate.

 

13)  Minim pentru câți ani poate fi luat în arendă pământul, pentru a planta mur?

În conformitate cu aliniatul 10. punct 8) b) din Regulamentul de subvenţonare pentru anul 2016, pentru a înființa o plantație de arbuști fructiferi, în cazul dvs. plantație de mur, termenul de arendă/locațiune a terenului nu poate fi mai mic de 5 ani, calculat începând cu anul 2015. 

 

14)  Ce înseamnă dosar arhivat?

Dosar arhivat este un dosar autorizat spre achitare și arhivat în arhiva Agenției pentru care urmează să fie efectuată achitarea. 

 

15)  Aș dori să aflu informații despre banii alocați pentru compensații pentru struguri, mai exact, când am verificat dosarul pe pagina AIPA, acolo este menționat dosar transmis spre achitare. Rog să precizați, acest termen înseamnă că banii au fost deja transferați sau urmează să fie transferați în cont?

Dosar transmis spre achitare este un dosar care a fost examinat, verificat, autorizat şi transmis către Trezorerie spre plată.

 

16)  În  afară  de  Creditul  polonez  mai  există  vreo  sursă  de  finanţare?

Pentru a afla informaţii privind surse de finanţare, consultați pagina web a Agenţiei, la adresa: http://aipa.gov.md/ro/posibilitati-de-finantare , unde veţi găsi posibilităţi de finanţare active, la moment, în domeniul agriculturii.

 

17)  Sunt proprietarul unei întreprinderi care are ca activitate principală creşterea/prelucrarea culturilor cerealiere şi intenţionez să procur utilaj agricol (semănătoare, cultivator şi plug). La ce măsuri de sprinjin pot aplica şi care este lista actelor necesare pentru obţinerea sprijinului?

Conform Regulamentului de subvenţionare pentru anul 2016, pentru procurarea utilajului agricol, dvs. puteți aplica la măsura 1.3. – ”Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional”.  De asemenea, vă sugerăm să consultați secțiunea 1, privind documentele necesare din Regulamentul de subvenţionare pentru 2016, pe care îl puteţi vizualiza accesând: http://aipa.gov.md/sites/default/files/reg_prod_agricoli_%202016.pdf

 

18)  Am arendat un lot de teren de 18 ha pentru plantarea nucilor. Nu am bani destui pentru puieți, unde aș putea să mă adresez pentru un ajutor financiar sau dacă eu plantez pomii, mi-ar restitui ceva statul?

Dvs. puteți beneficia de subvenții în cazul înfiinţării plantaţiei de nuci, în cadrul măsurii de sprijin1.2.: ”Stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea, și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole”.

 

19)  Doresc să schimb un teren de 1,6 ha pe alte 6 terenuri mai mici, pe care ulterior să le unesc într-unul singur. Problema este că cele 6 terenuri aparțin la 3 persoane, m-am gândit să asigur persoanele pentru ca terenurile să fie ale unei singure persoane, apoi să fac schimbul cu terenul meu, după aceasta să unesc terenurile. Cheltuielile tuturor persoanelor va trebui să le suport eu, pentru că e interesul meu. În urma tuturor tranzacțiilor, voi beneficia de subvenții pentru consolidare? În special mă interesează, dacă cheltuielile suportate pentru persoanele cu 6 terenuri vor cădea sub subvenții sau numai cele pentru schimbul terenului meu?

Dvs. puteți primi subvenții pentru consolidarea terenurilor agricole, conform măsurii de sprijin 2.1. „Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole”. Informații despre condițiile acordării subvențiilor la această măsură găsiţi accesînd Regulamentul de subvenţionare pentru anul 2016, la următoarea adresă:  http://aipa.gov.md/sites/default/files/reg_prod_agricoli_%202016.pdf

 

20)  Spuneţi vă rog, pentru apicultură sunt careva subventii şi care ar fi condiţile? Cum aş putea aplica pentru această măsură?

În cadrul Regulamentului de subvenţionare pentru anul 2016, la măsura 1.5. „Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora”, este prevăzut suport financiar la procurarea roiurilor de albini și matcilor. Pentru a face cunostinta cu cerintele de la măsura respectivă consultaţi Regulamentul la adresa: http://aipa.gov.md/sites/default/files/reg_prod_agricoli_%202016.pdf

 

21)  Când se vor achita bani pe suprafață?

Conform proiectului Legii Subvenţionarii, plăţile pe suprafaţă sunt preconizate să demareze începând cu 2020.