A A A

Întrebări frecvente

27/07/2015

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIN DOMENIUL SUBVENȚIONĂRII

1)  Care este plafonul maxim eligibil pentru un producător agricol/grup de producători?

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăşi suma de 3,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei. 

2)   Care sunt motivele pentru care un dosar nu este acceptat spre subvenționare?

Un dosar nu este acceptat spre subvenționare în cazul în care nu corespunde criteriilor de eligibilitate (producătorul agricol nu este pasibil subvenționării, investiția nu se regăsește în costurile/bunurile eligibile, nu sunt prezentate toate documentele obligatorii și suplimentare pentru obținerea sprijinului financiar, etc.). Pentru detalii consultați Regulamentul de subvenționare : http://bit.ly/2tR9HF2

3)   Cine poate beneficia de subvenții pe măsuri de sprijin?

Sunt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, grupurile de producători care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiare și care:

1)     au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze eficiența proiectului realizat, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, pentru submăsurile 1.1, 1.4, 1.6, și măsura 4;

2)     au procurat bunuri obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori;

3)     nu are restanţe la momentul depunerii cererii de subvenţionare la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;

4)     dispun de apartenență la una din asociațiile producătorilor agricoli cu profil general sau ramural;

5)     dovedeşte prin acte confirmative, realizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare);

6)     nu sunt incluși în Lista de interdicție a producătorilor agricoli, nu sunt în proces de insolvabilitate sau lichidare;

7)     sunt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei, după cum urmează:

a)     termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiploaie va fi de cel puţin 15 ani, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;

b)    pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decât terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/comodat nu va fi mai mic de 5 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;

c)     pentru submăsurile 1.2 (doar în cazul defrişării plantațiilor pomicole/viticole, sau a înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice) 1.3, 2.1, 2.2, 2.4 și măsura 4, termenul de arendă/ comodat nu va fi mai mic de 3 ani, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;

d)    pentru submăsura 1.7A, termenul de arendă/comodat a suprafeţelor asigurate nu va fi mai mic de 1 an agricol, înregistrat în modul stabilit, confirmat prin adeverință de la primărie care confirmă faptul existenței bunurilor asigurate. 

4)   Ce acte sunt necesare pentru a beneficia de subvenții?

 Pentru obținerea subvențiilor sunt necesare următoarele documente:

1)     cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;

2)     copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

3)     certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;

4)     copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul subvenționării, avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate ale Biroului Național de Statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul în curs de subvenționare;

5)     copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore, doar la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 și măsura 4 din prezentul Regulament;

6)     declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de utilizare a acesteia conform destinației, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate;

7)     plan de afaceri, prin care să se demonstreze eficiența proiectului realizat, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.4,1.6 și măsura 4 din prezentul Regulament;

8)     copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor menţionate, pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri, mai mare de 1 mil. lei pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6, 1.8;

9)     procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Statistică a RM nr. 08 din 12.04.1995), pentru utilajele, echipamentele și alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate (pentru submăsurile 1.1., 1.2. (echipament antigrindină/antiploaie), 1.4, 1.6, 2.2 și măsura 4);

10)  copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, după caz copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;

11)  copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției pentru care se solicită subvenția;

12)  alte documente, solicitate suplimentar, conform listei documentelor specificate la fiecare măsură/submăsură. 

5)   Ce obligații are producătorul agricol?

Producătorii agricoli beneficiari de subvenţii, din momentul autorizării spre plată a cererii de solicitare a sprijinului financiar, sunt obligaţi – pentru o perioadă de 5 ani:

1) să asigure utilizarea conform destinaţiei a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţii, în scopul realizării obiectivelor şi indicatorilor asumaţi prin planurile de afaceri;

2) să întreţină obiectul investiţiei în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat;

3) să asigure toate condiţiile pentru desfăşurarea corespunzătoare a inspecţiilor postachitare de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenţiei, inclusiv accesul în locurile şi spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza realizării investiţiei supuse subvenţionate;

4) să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţia, după caz casarea, defrişarea plantaţiilor multianuale, sacrificarea, inclusiv admiterea pieririi efectivului de animale, conform perioadelor de timp, după cum urmează:

 

- 5 ani – pentru submăsurile 1.1, 1.2 (investiţiile în echipament antigrindină/antiploaie) 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 şi măsura 4;

-1/3 din durata de funcţionare utilă a plantaţiei multianuale subvenţionate;

                        -3 ani – pentru bovine, ovine şi caprine;

                              -2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;

-1 an – pentru vieri, iepuri;

5) să notifice Agenţiei orice modificare survenită în realizarea adecvată a obiectivelor şi indicatorilor aferenţi investiţiei supuse subvenţionării;

6) să aplice şi să întreţină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiţiei conform modelelor şi schiţelor aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

În cazul încălcării obligaţiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau lichidare, urmează să restituie suma subvenţiei, ținând cont de coeficientul inflaţiei şi dobânda de întârziere, calculată în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, confirmate în modul stabilit.

6)  Cum pot beneficia de subvenţii în caz că vreau să-mi inițiez o afacere în domeniul agriculturii, având 17 ani?

În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, pentru a beneficia de subvenții, dvs. trebuie să vă încadrați în limita de vârstă de 18-35 de ani ani la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar, să fiți înregistrat într-o localitate rurală și să fiți fondator şi administrator unic al întreprinderii, care deţine competenţele şi calificările profesionale corespunzătoare şi să vă iniţiați pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca administrator al acesteia.

Menţionăm că, tinerii-fermieri vor beneficia suplimentar de 15% din valoarea subvenţiei calculate pentru submăsurile de sprijin 1.1 „Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)”, 1.4 „Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice”, 1.5 „Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora”, 1.6 „Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare”, iar pentru submăsura 1.2 „Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole”, din valoarea subvenției autorizată. 

7) Bună ziua. Unde ne putem adresa în privința depunerii cererilor pentru acordarea subvențiilor. Unde putem afla mai multă informație despre subvenții?

Cererile pentru solicitarea subvențiilor se depun la Oficiile Teritoriale ale AIPA în raza cărora s-a efectuat investiția. Datele de contact ale Oficiilor Teritoriale le găsiți accesând: http://aipa.gov.md/ro/sectii-servicii-teritoriale Totodată, pentru a vă familiariza cu condițiile, criteriile de eligibilitate și activitățile care se subvenționează, consultați Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural (2017-2021), pe care îl puteți găsi accesând: http://bit.ly/2tR9HF2, prevede condițiile, criteriile de eligibilitate și activitățile care se subvenționează. 

8)  Care este data limită de recepționare a dosarelor pentru subvenționare?

Dosarele de subvenţionare se depun în perioada 1 februarie – 31 octombrie a fiecărui an în curs de subvenţionare, cu excepţia:

1) dosarelor de subvenţionare depuse conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură” şi Legii nr. 243 din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;

2) dosarelor de subvenţionare pentru materialele de construcţie şi de acoperire a tunelurilor, pentru care se solicită sprijin financiar conform pct.19 din prezentul Regulament, precum şi pentru materialul neţesut tip AGRYL, care se depun pînă la data de 1 iunie a anului curent de subvenţionare;

3) cererilor de sprijin pentru submăsura de sprijin 1.2, în cazul plantaţiilor înfiinţate în toamna anului precedent celui de subvenţionare, care se depun începînd cu data de 1 iunie a anului curent de subvenţionare, iar în cazul plantaţiilor înfiinţate în primăvara anului curent de subvenţionare – începînd cu 1 septembrie a anului respectiv. 

9) Ce înseamnă dosar transmis spre achitare - banii au fost deja transferați sau urmează să fie transferați în cont?

Dosar transmis spre achitare este un dosar care a fost examinat, verificat, autorizat şi transmis către Trezorerie spre plată. 

10)  Ce înseamnă dosar arhivat?

Dosar arhivat este un dosar autorizat spre achitare și arhivat în arhiva Agenției pentru care urmează să fie efectuată achitarea.

11)  Cine eliberează certificatul ce atestă participarea la cursurile de instruire?

Certificatele ce atestă participarea la cursul de instruire vor fi solicitate doar la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 şi măsurii 4. Fermierul trebuie sa dețină calificări profesionale in raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfășoare (de exemplu: beneficiarul care înființează o exploatație zootehnică, trebuie sa urmeze un curs de instruire in domeniul zootehnic etc.). Certificatele de formare profesională/calificare/instruire sunt eliberate de către instituțiile certificate de către MADRM, care vor organiza cursuri pentru domeniul specific.

12)  Cât va constitui suma subvenției pe 1 ha de teren defrișat ?

Suma subvenției pentru 1 ha defrișat va constitui 10 000 lei.

13)  Câte ha trebuie sa am in gestiune ca sa fiu eligibil, daca am achiziționat un tractor de 80 cai putere?

Pentru a afla suparafța pe care puteți să o aveți în gestiune, cosultați Anexa nr. 4 la Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural care prevede Metoda de calcul la cai putere raportaţi la suprafaţa terenului agricol: http://bit.ly/2tR9HF2

14)  Care este modalitatea de casare și defrișare?

      Casarea și defrișarea se efectuează conform Hotărârii de Guvern nr. 705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene” și Legii viei şi vinului nr. 57 din 10 martie 200

 

Întrebări-răspunsuri aferente

procesului de certificare profesională

 

1)      Cine trebuie sa fie titularul certificatului (certificatul de formare profesionala trebuie sa fie eliberat administratorului sau unui angajat al întreprinderii)?

Este eligibil, conform prevederilor Regulamentului, certificatul de formare profesională eliberat  administratorului sau unui angajat al întreprinderii. Ca dovadă se prezintă copia autentificată a contractului individual de muncă sau a ordinului de angajare.

2)      Tematica cursurilor trebuie să coincidă cu domeniul masurilor/submăsurilor de sprijin accesate?

Tematica cursurilor de formare profesională trebuie să coincidă cu domeniul în care se efectuează investiția și pentru care se solicită subvenția.

3)      Care companii de consultanță sunt eligibile de a elibera certificate de formare profesională?

Sunt eligibile de a elibera certificatele de formare profesională companiile prestatoare de servicii selectate și atestate  de către MADRM, în anul în curs de subvenționare (de ex: 1 noiembrie 2016 – 31 octombrie 2017);

4)      Participarea la cursuri trebuie sa fie contra plata?

În cazul submăsurilor (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 şi Măsurii 4) stipulate în alin. 5) din Regulament, sunt eligibile certificatele eliberate de prestatorii de servicii de consultanță în urma efectuării instruirilor atât contra plată, cât și gratuit;

În cazul Măsurii 5 din Regulament sunt eligibile doar certificatele obținute urmare a participării la cursurile de perfecționare efectuate contra plată de către prestatorii de servicii selectați de MADRM.