A A A

Oficiul central AIPA

Conducerea
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Nicolae Ciubuc Director 022 210 194 nicolae.ciubuc@aipa.gov.md
Vadim Curmei Director adjunct 022 210 194 vadim.curmei@aipa.gov.md
vacant Director adjunct 022 210 194 @aipa.gov.md
Direcţia administrare şi control
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Lucia Timofti Şef 022 212 716 lucia.timofti@aipa.md
vacant Specialist principal 022 212 830 @aipa.gov.md
vacant Specialist principal 022 212 830 @aipa.gov.md
Mariana Cecan Specialist superior 022 212 830 mariana.cobalas@aipa.gov.md
Iana Iațco Specialist superior 022 212 830 iana.iatco@aipa.gov.md
Dorina Triboi Specialist principal 022 212 830 dorina.triboi@aipa.gov.md
Oxana Prodan Șef adjunct 022 212 716 oxana.prodan@aipa.gov.md
Direcţia inspecţii şi control pe teren
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Veaceslav Sandu Şef 022 220 390 veaceslav.sandu@aipa.gov.md
Iulian Iovu Specialist principal 022 221 544 iulian.iovu@aipa.md
Eugeniu Cernogal Specialist principal 022 221 544 eugeniu.cernogal@aipa.md
Sergiu Dima Specialist principal 022 221 544 sergiu.dima@aipa.md
Victor Rusu Specialist principal 022 221 544 victor.rusu@aipa.gov.md
Diana Conţulescu Specialist superior 022 221 544 diana.contulescu@aipa.md
vacant Șef adjunct 022 221 544 @aipa.gov.md
Direcţia autorizare plăţi
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Adrian Popa Şef 022 220 382 adrian.popa@aipa.md
Svetlana Serjant Șef adjunct 022 220 382 svetlana.serjant@aipa.gov.md
Vacant Specialist superior 022 223 880
Luca Stela Specialist principal 022 223 880 stela.kaya@aipa.gov.md
Natalia Olari Specialist superior 022 220 382 natalia.olari@aipa.gov.md
Rachieru Violeta Specialist principal 022 223 880 violeta.rachieru@aipa.gov.md
Direcţia contabilizare plăţi
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Angela Chiurcci Șef adjunct 022 210 194 angela.chiurcci@aipa.gov.md
Mîndru Tatiana Specialist principal 022 220 509 tatiana.mindru@aipa.gov.md
Viorica Vozian Şef 022 220 509 viorica.vozian@aipa.gov.md
vacant Specialist superior 022 212 718
Tatiana Pritula Specialist superior 022 220 509 tatiana.pritula@aipa.gov.md
Tatiana Gîrbu Specialist principal 022 220 509 tatiana.girbu@aipa.gov.md
Secţia juridică
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Popovici Dumitru Şef 022 222 774 dumitru.popovici@aipa.gov.md
Mihaela Veverita Specialist principal 022 222 774 mihaela.veverita@aipa.gov.md
Maria Catana Specialist superior 022 222 774 maria.catana@aipa.gov.md
Oleg Calineac Specialist 022 222 774 calineacoleg@mail.ru
Secția Resurse Umane
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Adam Andrei Şef 022 221 898 adrei.adam@aipa.gov.md
Ţepordei Snejana Specialist principal 022 221 898 snejana.tepordei@aipa.gov.md
Serviciul relaţii externe
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Liliana Martin Şef 022 220 386 liliana.martin@aipa.gov.md
Bivol Virginia Specialist superior 022 220 386 virginia.bivol@aipa.gov.md
Mîrzac Iuliana Specialist principal 022 220 386 iuliana.mirzac@aipa.gov.md
Serviciul audit intern
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Doina Vozian Şef 022 212 714 doina.vozian@aipa.gov.md
vacant Auditor intern 022 210 194 @aipa.gov.md
Secția Tehnologii Informaționale
Nume, Prenume Funcția Telefon E-mail
Marin Podubnîi Şef 022 22 15 14 marin.podubnii@aipa.gov.md
Balan Aliona Specialist 022 210 194 aliona.balan@aipa.gov.md